Vi har fokus på at komme mobning i forkøbet. Derfor arbejder vi med at styrke elevernes relationer og fællesskabet i de enkelte klasser. Det gør vi blandt andet gennem klasse-cirkelsamtaler og genoprettende samtaler, hvor læreren fungerer som mægler. Ved mægling lærer eleven at se en konflikt fra flere sider og er med til selv at komme med løsningsforslag.

Vi bestræber os på helt at undgå mobning på skolen. Vi er dog opmærksomme på, at nogen elever kan have brug for støtte til at kunne begå sig hensigtsmæssigt socialt. Det er derfor vores mål at hive læring ud af konflikt-/mobbesituationerne for den enkelte elev.

Vi forebygger mobning

Cirkelsamtalerne indgår som en fast del i ugens skema og bliver ledt af en lærer. Formen sikrer, at alle elever bliver inddraget og får mulighed for at udtrykke deres mening og perspektiver. Samtidig indeholder cirkelsamtalerne sjove begivenheder og lege. Cirkelsamtalerne styrker elevernes evne til empati og gensidig respekt, og inviterer eleverne til at gøre noget med og for hinanden. Derudover træner det elevernes evne til mentalisering og konstruktiv kommunikation, hvilket vi ser, er afgørende i forhold til at forebygge mobning.

Sådan håndterer vi mobning

Når vi oplever mobning, håndterer vi det blandt andet ved konstruktiv konfrontering af den/de som har mobbet. Eventuel ved inddragelse af forældre samt støtte til eleven, det er gået udover. Mobning håndterer vi også ved inddragelse af hele klassen, hvor fokus er på dét, vi ønsker mere af fra eleverne, fremfor adfærd vi ikke ønsker. Det vil sige, at selve episoden, hvor én eller flere har mobbet en anden elev, ikke vil være omdrejningspunktet. Derimod vil der blive arbejdet med klassens trivsel generelt, og elevernes forståelse af hinandens behov for samhørighed.

Vi er meget opmærksomme på at skelne mellem, hvad der er mobning, og hvad der er konflikter. I situationer, hvor det er svært at sige, om det decideret er mobning, eller om det er en konflikt, anvender vi den genoprettende samtale, hvor fokus særligt er på at give eleverne en forståelse af, hvordan deres adfærd påvirker hinanden, hvad der er deres behov hver især, og vi hjælper dem til at kommevidere på en god måde.

Forankring i hverdagen

I det daglige arbejder vi med at styrke elevernes sociale færdigheder, samt det at indgå i undervisningen på en god måde. Til at understøtte det har skolen lavet et elevkodeks, så det er tydeligt for eleverne, hvad der forventes af dem. Elevkodekset og den Genoprettende praksis går hånd i hånd, og er skolens grundlag for en antimobbestrategi.

Vold og trusler

Vi accepterer ikke vold og trusler. Forældrene inddrages straks.

Hvis et barn ikke trives

Hvis du som forældre oplever at dit barn ikke trives, skal du henvende dig til dit barns lærere alternativt til ledelsen. Hvis lærerne oplever at en elev ikke trives, kontaktes forældrenes straks. Når et barn ikke trives, afholder vi netværksmøder, hvor forældre, lærere, leder og eventuelt socialrådgiver, psykolog eller sundhedsplejerske deltager. Vi ser på hele barnet og laver fælles aftaler om hvad der skal sættes i værk.